Uchwała dot. utworzenia biblioteki oraz jej STATUT

 

 

Uchwała Nr IX/51/2007

Rady Gminy Rząśnia

 z dnia 12 września 2007 roku

 

 sprawie: utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni i uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 Dz.U. Nr 48 poz. 327)), art. 9, 11, i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 roku Dz.U. Nr 41 poz. 364; z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, Nr 96 poz. 874, Nr 213 poz. 2081; z 2004 roku Dz. U. Nr 11 poz.96, Nr 261 poz. 2598; z 2005 roku Dz. U. Nr 131 poz.1091, Nr 132 poz. 111; z 2006 roku Dz. U. Nr 127 poz. 1658) oraz art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt.2 i art.11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 roku Nr 85, poz. 539; z 1998 roku Dz.U. Nr 106 poz. 668; z 2001 roku Dz.U. Nr 129 poz. 1440; z 2002 roku Dz.U. Nr 113 poz. 984, z 2004 roku Dz. U. Nr  238 poz. 2390; z 2006 roku Dz.U. Nr 220 poz. 1600), Rada Gminy uchwala, co następuje:

         § 1.  1. Tworzy się Gminną Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Rząśni, jako gminną instytucję kultury obejmującą terenem działania obszar gminy Rząśnia na podstawie aktu o utworzeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

                  2. Bibliotece, o której mowa w ust. 1, nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

       § 2.  Gminna Biblioteka Publiczna finansowana będzie z budżetu Gminy Rząśnia oraz  z innych źródeł.

       § 3.  Tracą moc:

             1.  uchwała Nr XIII/27/95 Rady Gminy w Rząśni  w sprawie utworzenia bibliotek publiczno-szkolnych przy szkołach podstawowych w Białej i Stróży.

             2.  uchwała Nr X/47/2003 Rady Gminy Rząśnia w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni.

       § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

       § 5.  Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym                          Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

 

 

                                                                                                        Załącznik Nr 1

                                                                                                        do Uchwały Rady Gminy Rząśnia

                                                                                                        Nr IX/51/2007

 z dnia 12 września 2007 roku

 


           Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą

                            Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni

 

 1. Rada Gminy tworzy z dniem 1 stycznia 2008 roku samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni.
 2. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest lokal w budynku położonym w Rząśni przy ul. 1 Maja 16A, a terenem jej działalności jest teren gminy Rząśnia.
 3. Przedmiotem działalności Biblioteki Publicznej w Rząśni jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników z terenu Gminy Rząśnia.
 4. Źródłem finansowania działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni jest dotacja Gminy Rząśnia oraz środki uzyskane z dochodów własnych i innych źródeł.

 

 

 

 

 

                                                                                                              Załącznik Nr 2

                                                                                                              do Uchwały Rady Gminy Rząśnia

                                                                                                              Nr IX/51/2007

       z dnia 12 września 2007 roku

 

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

                                                                         § 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Rząśnia w dziedzinie prowadzenia działalności bibliotekarskiej
i kulturalnej.                                       

                                                                        § 2

Podstawą prawną działalności Gminnej Biblioteki Publicznej jest:

 

 1. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. nr.85, poz.539 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. nr 13 poz. 123 z 2001 roku z póź. zm.)
 3. ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U.       z 2001 roku  nr 142                                                                                                        poz. 1591 z późn. zm.),
 4. niniejszy statut

                                                                 §3

 1. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest Rząśnia, a terenem jej działania Gmina Rząśnia.
 2.  Rada Gminy Rząśnia jest organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej. Organizator zapewnia warunki działania i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom. Organizator ma obowiązek zapewnić Bibliotece w szczególności: lokal, środki na wynagrodzenie pracowników, wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup zbiorów bibliotecznych i doskonalenie zawodowe pracowników.
 3. Nadzór organizacyjny sprawuje Wójt Gminy Rząśnia.
 4. Nadzór merytoryczny sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pajęcznie
  i Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi.

                                                                  §4

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni  wchodzą:

      1.    Filia w Białej

      2.     Filia w Kodraniu

3.    Filia w Stróży

                                                                 §5

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 1992 roku Nr 20 poz. 80) Gminna Biblioteka Publiczna zostaje wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.             

                                                                §6

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

                                                               §7

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni oraz filie używają pieczęci nagłówkowych oraz pieczęci okrągłych z pełnymi nazwami bibliotek w otoku.

 

                              Rozdział II                                           

                                                                    Cele i zadania

                                                                       §8

Celem Gminnej Biblioteki Publicznej jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby oświatowe, informacyjne i kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

                                                                       §9

Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy :

 1. gromadzenie i oprcowywanie materiałów bibliotecznych, bez względu na ich formę, służącą zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych
  i kulturalnych środowiska, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej Gminy i regionu;
 2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej i publicznej na terenie Gminy. Współpracuje też z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu;
 3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy,
  a także chorych i niepełnosprawnych;
 4. udostępnianie komputerowych baz danych- faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych i tworzenie własnych, szczególnie przydatnych dla społeczności Gminy;
 5. organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książki
  i czytelnictwo;
 6. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców Gminy i użytkowników biblioteki;
 7. realizacja działań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury;
 8. wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej;
 9. animacja amatorskiego ruchu artystycznego.

                                                                      §10

Gminna Biblioteka Publiczna może podejmować również inne działania dla zaspokojenia potrzeb społeczności Gminy i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.


Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

                                                                   §11

 1. Gminną Biblioteką Publiczną zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik, powołany i odwołany przez Wójta Gminy Rząśnia.
 2. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z jej działalnością.
 3. Organizację wewnętrzną Gminnej Biblioteki Publicznej określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej po zasięgnięciu opinii organizatora oraz organizacji działających w niej związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.
 4. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej jest dla jej pracowników pracodawcą,
  w rozumieniu przepisów prawa pracy. Kieruje całokształtem działalności Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu, czuwa nad mieniem Gminnej Biblioteki Publicznej i jest za nie odpowiedzialny.

                                                                        §12

 1. Kierownik i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
 2. Wynagrodzenie pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej ustala regulamin wynagradzania  pracowników  Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni opracowany przez kierownika w oparciu o odrębne przepisy.

                             

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

                                                                       §13

 Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w §2 pkt  2

                                                                       §14

1. Gminna Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę
w ramach posiadanych środków. Z mienia komunalnego korzysta na zasadzie nieodpłatnego użyczenia. Biblioteka działa  na zasadach określonych obowiązującymi przepisami w oparciu o plan działalności Gminnej Biblioteki Publicznej opracowany przez Kierownika, z dostosowaniem planu do dotacji, uchwalonej w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok, oraz zatwierdzony przez Radę Gminy.

2. Przychodami Gminnej Biblioteki Publicznej są dotacje budżetowe, wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych,
a także wpływy z innych źródeł – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wydatki na całkowitą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej pokrywane są
z przychodów.

                                                                       §15

 1. Gminna Biblioteka Publiczna może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, obejmującą m.in.:

                  – dzierżawę lub wynajem pomieszczeń;

                  – usługi reprograficzne (kserograficzne, poligraficzne i inne);

                  – organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych innych niż właściwe dla

                    statutowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej;

                  – realizację imprez zleconych;

                  – działalność reklamową i promocyjną.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele   

    statutowe.

                                                                        §16

Obsługę księgową i kadrową Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni prowadzi Urząd Gminy w Rząśni

Rozdział V

Postanowienia końcowe

                                                                        §17

Zmiany w niniejszym statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

 


REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

Regulamin korzystania z czytelni
i wypożyczalni GBP w Rząśni

§ 1 – Prawo korzystania

 

 1. Z   wypożyczalni/czytelni   mogą   korzystać   wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni/czytelni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie w poczet czytelników, zgłaszający się do rejestracji jest zobowiązany:

a)  w wypożyczalni – okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną; w przypadku  

     osób do 13 roku życia – dodatkowo- oświadczenie jednego z rodziców/opiekunów

     prawnych,

b) w czytelni – pozostawić u dyżurnego bibliotekarza swój ważny dokument z

    fotografią potwierdzający tożsamość.

 1. Podczas korzystania z czytelni naukowej lub czytelni prasy, wierzchnie okrycie, teczki lub torby należy pozostawić w szatni lub miejscu wskazanym przez dyżurującego bibliotekarza.
 2. Czytelnik korzystający z wypożyczalni jest zobowiązany do informowania pracowników biblioteki o każdej zmianie    dotyczącej    danych    osobowych    (adres zamieszkania zmiana nazwiska itp.)
 3. Czytelnik korzystający z czytelni naukowej zobowiązany jest do dokonania wpisu             w zeszycie korzystających z czytelni.
 4. Miejsca w czytelni naukowej i czytelni prasy zajmuje się dowolnie.
 5. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać                 z wypożyczalni/czytelni.
 6. W wypożyczalni/czytelni obowiązuje cisza, całkowity zakaz palenia tytoniu                         i spożywania posiłków/napojów.
 7. Z wypożyczalni/czytelni nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowanie i czystością od ogólnie przyjętych norm.

§ 2 – Wypożyczalnia / Czytelnia

 1. W wypożyczalni/czytelni można korzystać ze wszystkich dostępnych zbiorów.
 2. Przyniesione ze sobą książki – nie będącej własnością biblioteki – Czytelnik zobowiązany jest zgłosić ustnie dyżurnemu bibliotekarzowi.
 3. Ze zbiorów czytelni, w tym również czasopism bieżących, Czytelnik korzysta za pośrednictwem dyżurującego bibliotekarza.
 4. Wypożyczać można jednorazowo do 5-ciu książek na okres jednego miesiąca.
 5. Bibliotekarz może skrócić ustalony w ust. 4 termin zwrotu książek jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 6. Wypożyczenie książki odbywać się może tylko za wcześniejszym okazaniem karty bibliotecznej lub dokumentu.
 7. W razie braku książki Czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka.
 8. Z czytelni nie wolno wynosić udostępnionych zbiorów.
 9. Przed opuszczeniem czytelni Czytelnik zwraca książki i czasopisma, otrzymując pozostawiony dokument, o którym mowa w § 1 ust. 3 nin. regulaminu.
 10. Książki z czytelni nie wypożycza się do domu.
 11. Wybrane książki z wypożyczalni rejestruje się u dyżurnego bibliotekarza.
 12. Przy wypożyczaniu dzieł kosztownych lub trudnych do nabycia Czytelnik obowiązkowo wypełnia rewers biblioteczny.
 13. Bibliotekarze na prośbę Czytelników udzielają im informacji o książkach, pomagają  w wyborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itp.

§ 3 – Kaucje

 1. Kaucje za książki są pobierane od czytelników w następujących przypadkach:

a) jeżeli Czytelnik nie posiada stałego zameldowania w Rząśni,

b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek.

 1. Wysokość kaucji określona jest w aktualnie obowiązującym cenniku opłat.
 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej 3 dni przed terminem wycofania.
 3. Czytelnik wpłaca kaucję corocznie w wysokości ustalonej w cenniku.
 4. Czytelnik, od którego pobrano kaucję w roku poprzednim otrzymuje jej zwrot na początku roku bieżącego. Celem dalszego korzystania z zasobów bibliotecznych jest zobowiązany wpłacić kaucję jak w ust. 4.
 5. Po upływie 1 – roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nieodebrana kaucja przepada na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej i jest przeznaczona na działalność statutową.

§ 4 – Poszanowanie zbiorów

 1. Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp., Czytelnik powinien uzyskać zgodę dyżurującego bibliotekarza.
 2. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych. Korzystanie             z rycin, map itp. wymaga szczególnej ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenie. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.
 3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik, ponosząc z tego tytułu stosowne opłaty:

a) w przypadku zagubienia – wpłata ekwiwalentu pieniężnego bądź odkupienie książki po aktualnej cenie rynkowej,

b) w przypadku uszkodzenia – wpłata odszkodowania zgodnie z cennikiem opłat.

 1. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje Czytelnikowi stosowne pokwitowanie.

§ 5 – Przetrzymywanie książek

 1. Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki (tytułu) ponad określony w § 2 ust. 4 lub ust. 5 biblioteka pobiera opłaty, których wysokość jest ustalona w cenniku opłat.
 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu przetrzymywanych książek, pokrywa również koszty tych upomnień.
 3. Jeżeli Czytelnik, pomimo upomnień wysłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia z tego tytułu stosownych opłat, to biblioteka dochodzi swoich wierzytelności zgodnie z przepisami prawa.

§ 6 – Godziny otwarcia

1.      Godziny otwarcia Biblioteki Głównej i jej filii:

a) Biblioteka Główna – ul. 1 Maja 16A

    Poniedziałek – Piątek od 800 do 2000

    Sobota od 800 do 1600

b) Filia w Białej – Biała 59

    Poniedziałek od 1200 do 2000

    Wtorek – Piątek od 800 do 2000

    Sobota od 800 do 1600

c) Filia w Stróży – Stróża 41

    Poniedziałek – Piątek od 800 do 1600

    Sobota 800 do 1600

d) Filia Kodrań – Kodrań 3

    Poniedziałek – Wtorek od 1200 do 2000

    Środa – nieczynne

    Czwartek – Piątek 1200 do 2000

    Sobota od 1000 do 1800

2.      Wszelkie zmiany dotyczące godzin otwarcia placówek są zamieszczane na tablicy ogłoszeń.

§ 7 – Skargi i wnioski

1.      Skargi i wnioski Czytelnicy mogą składać pisemnie lub ustnie u Dyrektora Biblioteki codziennie w godzinach pracy Biblioteki Głównej przy ul. 1 Maja 16A.

§ 8 – Przepisy końcowe

1.      Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzieże, akty wandalizmu itp.) na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. O podjętej decyzji Dyrektor powiadamia pisemnie Czytelnika.

2.      Wysokość oraz zasady pobierania opłat wynikających z Regulaminu Biblioteki oraz za inne usługi wykonywane przez Dział Biblioteczny – GBP zostały ustalone w Cenniku Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

Opłata za korzystanie z usług Gminnej Biblioteki Publicznej

 1. Czytelnik nie będący stałym mieszkańcem Rząśni jest zobowiązany wpłacić zryczałtowaną kaucję za każda wypożyczoną książkę w wysokości średniej ceny książki zakupionej do biblioteki, tj, 30,00 zł.
 2. Za wypożyczenie szczególnie cennej książki każdego Czytelnika obowiązuje kaucja w kwocie równej co najmniej aktualnej rynkowej wartości książki.
 3. Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 2 ust.4            i ust. 5 „Regulaminu korzystania z czytelni i wypożyczalni” Czytelnik ponosi koszt 0,50zł za każdy kolejny dzień.
 4. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty jego wysłania wg obowiązujących cen za znaczek pocztowy.
 5. Usługi kserograficzne – za jedną stronę formatu A4 0,20 zł.

                                                                                         A3 0,40 zł.

 1. Internet bezpłatny, odnotowana godzina rozpoczęcia i zakończenia korzystania  z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.
 2. Drukowanie – za jedną stronę formatu A4 0,30 zł.

                                                                    A3 0,50 zł.

 

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich filii Gminnej Biblioteki w Rząśni.

                                                            Dyrektor

                                                                                                   Gminnej Biblioteki Publicznej

                                                            w Rząśni