Gromadzka  Biblioteka Publiczna w Rząśni została powołana do życia  w 1968 roku na podstawie  Ustawy  o bibliotekach
z 9 kwietnia 1968 roku. Instytucją sprawczą było  Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rząśni.

W uchwale nr  68/105/68  czytamy  m.in., że bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje  Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, natomiast nadzór zwierzchni  sprawuje Minister Kultury i Sztuki przez Centralny Zarząd Bibliotek. Księgozbiór  był skromny, w 1970 roku liczył 4586 woluminów. Najwięcej dotyczyło  literatury pięknej dla dorosłych  ( 3892) oraz dziecięcej (1156). Z czasem przybywało książek i czytelników. Rok 1981 był rekordowy pod względem czytelników, których było 1363.

                   W związku z Zarządzeniem Nr 103 Ministra Kultury i Sztuki     z dnia 30 listopada 1973 roku Gromadzka Biblioteka zostaje  przemianowana na Gminną Bibliotekę Publiczną.

Od początku istnienia Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni posiadała trzy filie:

– w  Stróży (przyłączona  do  biblioteki  szkolnej)

– w  Białej (przyłączona  do  biblioteki  szkolnej)

– w  Kodraniu (funkcjonująca  przy  tamtejszym  Domu  Kultury)

oraz cztery punkty biblioteczne :

–  w  Zielęcinie (prowadzony  przez Krystynę  Pietrzyk)

–  w  Będkowie (prowadzony  przez Wiesławę  Rogaczewską)

–  w  Żarach (prowadzony  przez Marię  Ciemcioch)

–  w Suchowoli (prowadzony  przez Krystynę  Juszczyk)

                   Punkty te zostały zlikwidowane w 1975 roku, a księgozbiór   włączony do księgozbioru biblioteki gminnej.

                   Pierwszym pracownikiem  (wówczas Gromadzkiej) Biblioteki    w Rząśni była Marianna Papierz , która w 1970 roku odeszła na emeryturę, przekazując swoje obowiązki nowej kierowniczce placówki, Halinie Rogaczewskiej. W 2005 roku Rogaczewska odeszła na emeryturę,  pozostawiając bibliotekę pod opieką wójta gminy, Tomasza  Stolarczyka.

            W  dniu  12 września 2007 roku  Rada Gminy Rząśnia podjęła uchwałę  Nr IX/51/ w sprawie utworzenia gminnej instytucji kulturalnej pod nazwą  Gminna Biblioteka Publiczna, która swoją samodzielną działalność rozpoczęła    z dniem 1stycznia 2008 roku na stanowisko Dyrektora  nowo powstałej  placówki  powołano Joannę  Konieczko.

                   Biblioteka w czasie swojego istnienia kilkakrotnie zmieniała  lokalizację. Początkowo zajmowała prywatny lokal w domu państwa Dziębowskich. Ponieważ był to niewielki, starszy budynek, szybko przestał spełniać wymagania biblioteki. Dlatego w 1971 roku placówkę przeniesiono do wynajętego lokalu u państwa Kurzynogów. Z nieznanych przyczyn (prawdopodobnie również lokalowych) w  1976 roku Biblioteka została  przeniesiona do domu  Heleny Pająk, gdzie  funkcjonowała do 1998 roku. Następnie po wygaśnięciu  umowy najmu bibliotekę przeniesiono do gminnego budynku przy ulicy  Kościuszki w centrum miejscowości.

Dzięki staraniom kierownictwa biblioteki oraz poparciu lokalnych władz od 30 grudnia 2008 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni zyskała nową siedzibę w odremontowanym budynku przy ulicy 1 Maja 16a, sąsiadującym    z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym oraz  Gimnazjum.

GBP w Rząśni zajmuje cały parter na którym znajduje się wypożyczalnia książek o powierzchni 55,51m², dwa pomieszczenia czytelni zajmujące 40m²   i gabinet Dyrektora o powierzchni 11.27 m².

Na piętrze znajduje się „Centrum kształcenia „Wioska internetowa” – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”.

W budynku mieści się również  Świetlica Środowiskowa .