Deklaracja dostępności Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie elementy strony są zrozumiałe dla czytników ekranu użytkowników niewidomych.
 • Część elementów strony nie posiada prawidłowego kontrastu.
 • Strona nie posiada prawidłowej struktury nagłówkowej
 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia

 • zostały opublikowane przed 2018-09-23
 • nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • pochodzą z różnych źródeł
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Sobala.
 • E-mail: kontakt@gbprzasnia.pl
 • Telefon: 510-814-136

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni
 • Adres: ul. Kościuszki 16
  98 – 332 Rząśnia
 • E-mail: kontakt@gbprzasnia.pl
 • Telefon: 510-814-136

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek  Gminnej Biblioteki Publicznej  w Rząśni jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim wejście do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej  w Rząśni umożliwia podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;
 • w budynku  znajduje się punkt obsługi klienta, który jest umieszczony na wprost po wejściu do budynku. Istnieje zatem możliwość obsługi osoby niepełnosprawnej na wózkach inwalidzkich  przez pracowników Biblioteki, po zgłoszeniu tego faktu w punkcie obsługi;
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;
 • w Gminnej Biblioteki Publicznej  w Rząśni w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Realizacja tego obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zostanie spełniona do dnia 30 czerwca 2021 roku poprzez  zapewnienie osobie  głuchoniemej, słabosłyszącej oraz głucho-niewidomej  przy załatwianiu spraw w urzędzie  bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana zostanie zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w urzędzie) z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Plan działania 2020-2021