Strona główna » Początek » Zawiadomienie

Zawiadomienie

 Dnia 3 marca 2016 roku o godzinie 16.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rząśni odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia  Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień” w Rząśni z następującym proponowanym porządkiem:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Wybór prezydium obrad

3.Sprawozdanie z działalności za 2015 rok

          a)Sprawozdanie gospodarcze

           b)Sprawozdanie finansowe

4.Sprawozdanie komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.

5.Dyskusja

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

        a)Zatwierdzenie spotkań

         b)Udzielenie absolutorium zarządowi

7. Uzupełnienie składu Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia

8.Zatwierdzenie planu działań na 2016 rok

9.Sprawy różne i wolne wnioski

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia

W przypadku braku kworum drugi termin 3 marca  2016 roku o godz. 16.30

****************************************************************************************************