Strona główna » Początek » Dni Gminy Rząśnia 2019 – informacja dla uczestników

Dni Gminy Rząśnia 2019 – informacja dla uczestników

Informujemy wszystkich uczestników zbliżających się Dni Gminy Rząśnia, które odbędą się przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia w dniach 13-14 lipca 2019 r., iż impreza ta jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 61 i poz. 125).

W związku z powyższym podczas jej trwania obowiązuje regulamin imprezy masowej i terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia, który podajemy poniżej.

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości również szkic sytuacyjny zabezpieczenia imprezy masowej pod nazwą “Dni Gminy Rząśnia 2019”.


REGULAMIN IMPREZY (TERENU)
IMPREZY MASOWEJ DNI GMINY RZĄŚNIA 2019
przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rząśni,
ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia

§ 1
1. Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 61 i poz. 125) wprowadza się niniejszy regulamin.
2. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób na niej obecnej.

§ 2
1. Uczestnicy Imprezy masowej mają prawo wstępu na teren obiektu, w dniach i godzinach podanych w harmonogramie.
2. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu od rozpoczęcia do zakończenia imprezy zgodnie z harmonogramem imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy masowej;
3. Na teren Imprezy masowej mają zakaz wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
4. Na teren Imprezy masowej nie będą wpuszczane osoby, które swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
5. Na terenie Imprezy masowej obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania i poruszania się na jej obszarze psów bez smyczy i kagańca.
6. Osoby obecne na Imprezie masowej mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać regulaminu Imprezy masowej.
7. Na terenie imprezy masowej obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, szklanych opakowań, napojów w puszkach, napojów w opakowaniach plastikowych i kartonowych powyżej 0,5l, środków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zaszkodzić życiu lub zdrowiu.
8. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych oraz wszelkich innych obiektów mienia.
9. Zabrania się wzniecania ognia.
10. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócania porządku
i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
11. Osoby znajdujące się na Imprezie masowej, które dopuszczać się będą zakłócenia po-rządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu Imprezy masowej zostaną z niej usunięte.
12. Osoby wymienione w pkt. 11, które czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
13. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
14. Każdy uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy masowej oraz Graficznym Planem Terenu Imprezy (Regulamin Imprezy masowej i Graficzny Plan Terenu Imprezy będą rozmieszczone przy bramach wejściowych na teren Imprezy masowej oraz na stronie internetowej Organizatora).
15. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu Imprezy Masowej, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących Służbę Porządkową i Służbę Informacyjną organizatora imprezy masowej, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w czasie trwania imprezy.
16. Uczestnik Imprezy masowej zobowiązany jest do informowania Organizatora lub Służbę Porządkową o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez uczestników na terenie Imprezy masowej.
18. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora lub Służb Porządkowych.
19. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie Obiektu przed Imprezą masową jak i w czasie jej trwania nieposiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie oraz zaparkowanie na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowniczych i policji będą odholowane na koszt właściciela pojazdu.

§ 3
1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie przepisami Ustawy do;
– legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
– przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;
– wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
– stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1629);
– ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia;
– Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4
1. Udział w imprezie – wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie impreza, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na określonych polach eksploatacji tj. na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminy Rząśnia, w lokalnej prasie, na profilu społecznościowym Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminy Rząśnia oraz materiałach filmowych zleconych w celu działań związanych z ich promocją.
2. Organizator lub jego partner może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.

§ 5
Osoby obecne na imprezie nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu obiektu) do użytku innego niż wyłącznie prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, zdjęć, danych, opisu, nagrań, wyniku lub statystyki z Imprezy w całości lub w części bądź pomaganie innej osobie/innym oso-bom w takich działaniach.

§ 6
W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.


SZKIC SYTUACYJNY (GRAFICZNY PLAN TERENU)
ZABEZPIECZENIA
IMPREZY MASOWEJ „DNI GMINY RZĄŚNIA 2019”

Szkic sytuacyjny (graficzny plan terenu) zabezpieczenia imprezy masowej „Dni Gminy Rząśnia 2019”

Szkic sytuacyjny (graficzny plan terenu) zabezpieczenia imprezy masowej „Dni Gminy Rząśnia 2019”