***

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                   Rząśnia, dnia 10 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni

 

w sprawie zmiany czasu pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni   oraz Filii w Białej, Kodraniu i Stróży.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1 Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza, zarządzam od dnia 11 sierpnia 2020 roku zmianę czasu pracy pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni wraz z filiami.
2. Zmiana czasu pracy obowiązuje do odwołania i przedstawia się następująco:
od poniedziałku do piątku od godz. 6.00 do godz. 14.00.
§ 2. Informację o zmianie czasu pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni Filii w Białej, Kodraniu i Stróży oraz przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biblioteki
§ 3. 1 Realizację zarządzenia powierza się inspektorowi ds. kadr i płac.
2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi GBP w Rząśni.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.