***

                                                                Rząśnia, dnia 06 czerwca 2020 roku

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni  oraz Filii w Białej, Kodraniu i Stróży

w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 12 czerwca 2020 r. (tj. piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę dnia 15 sierpnia 2020 r. Ustalony dzień wolny od pracy ma zastosowanie względem pracowników: Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni wraz z filiami

§ 2. Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni , Filii w Białej, Kodraniu i Stróży oraz przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biblioteki

§ 3. 1 Realizację zarządzenia powierza się inspektorom ds. kadr i płac.

§ 3.2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi GBP w Rząśni.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.