Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego wsi Stróża wraz GBP w Rząśni – Filia w Stróży, serdecznie zapraszają dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców – czytelników  GBP w Rząśni i  jej filii w Stróży, Rząśni, Kodraniu i Białej do wzięcia udziału w konkursie pieśni patriotycznej.

            Cele konkursu to kultywowanie tradycji patriotycznych i upowszechnianie kultury muzycznej,rozbudzenie chęci wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, integracja międzypokoleniowa, prezentacja umiejętności wokalnych i rozwijanie talentów muzycznych, popularyzacja pieśni patriotycznych, walorów artystycznych i wychowawczych, samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionego utworu, poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych,wspieranie i promowanie talentów dzieci , młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Rząśnia.
             Konkurs przeprowadzony zostanie w 4 kategoriach wiekowych:

I kategoria : 6 -10 lat 

II kategoria : 11-15 lat

III kategoria : 16- 19 lat 

IV kategoria : 20 +
             Uczestnicy wykonają jedną pieśń patriotyczną w języku polskim. Dobór repertuaru jest dowolny.Można śpiewać z akompaniamentem własnym, osobą akompaniującą lub z podkładem muzycznym z płyty CD oraz a’capella.

            Warunkiem udziału jest pisemne zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu, dostępnym w bibliotekach w Stróży, Rząśni, Kodraniu i Białej oraz na stronie www.gbprzasnia.pl

Karty zgłoszeń należy składać do dnia 04 listopada 2019 roku , osobiście w bibliotekach: w Stróży, Rząśni, Kodraniu i Białej lub drogą mailową na adres bibliorzasnia@op.pl 

Do pobrania:

Regulamin konkursu

oświadczenie

zgoda dane os.

*******************************************************************************************************************************************************************************